کد مطلب: 141589
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۶
بیست وچهارمین نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) با حضور ظریف در آنتالیای ترکیه آغاز شد.
 
به گزارش ایران خبر، وزیر امور خارجه کشورمان که جمعه شب برای شرکت در این نشست وارد ترکیه شد، امروز در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت.
متن سخنرانی محمد جواد ظریف در بیست و چھارمین نشست شورای وزیران اکو در آنتالیا، به این شرح است:
"بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس
در ابـتدا اجـازه فـرمـایید مـراتـب تشکر خـود را از دولـت و مـردم جـمھوری تـرکیه
بـرای مـھمان نـوازی گـرم و بـرگـزاری شـایسته این نشسـت ابـراز نـمایم. همچنین تـمایل دارم مـراتـب احـترام خـود را بـه رییس دبیرکل و ھمکارانـش در دبیرخـانـه بـرای تـلاش ھـای ارزشمندشان ابراز دارم.
دوستان محترم
ظـرفیت ھـای اکو بـرای ھـمگرایی و انـسجام اقـتصادی در مـنطقه مـا ھـمچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت. اولـویت اصلی دسـتور کار مـا می بـایست تـحقق "اجـتماع اکو" ھـمراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بھـروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش ھـای غنی مشـترک بـاشـد. ســازمــان ھمکاری اقــتصادی بــا بــرخــورداری از جــمعیتی نیم میلیارد نــفری، مــوقعیت جـفرافیایی فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته، بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت ھـای فـرھنگی و تـاریخی تـمامی مـولـفه ھـای مـوردنیاز بـرای
موفقیت در ھمکاری چندجانبه میان ملت ھا را دارا می باشد.
بـا ایـن حـال اولـین و مـھمتریـن چـالـش مسـتمر مـا نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادیسـت. در ایـن راسـتا مـی بـایسـت سـاخـتار ھـمکاری بـرای رسیدن بدین ھدف مجددا سازماندھی شود
سـند "چـشم انـداز اکو 2025" آخـرین تـلاش مـا بـرای ارتـقای تـعامـل مـنطقه ای در زمینه ھـای مـختلف مـورد عـلاقه طـرفین شـامـل تـرانـزیت و حـمل و نـقل، انـرژی، تـجارت و گـردشـگری اسـت. مـا نیاز داریم اجـرای مـوثـر چـشم انـداز 2025 را از طـریق مکانیسم ھـا و طـراحی ھـای پیش بینی شـده شـتاب ببخشیم. شـورای وزیران می بـایست از وزرای بـخش ھـای ذیربـط و نیز دبیرخـانـھ اکو بـھ مـنظور تـبدیل این سـند به گـامی مـھم در راسـتای تـحقق اھداف و مقاصد عالیه سازمان کمال حمایت را داشته باشند.
تـاسیس کریدور و فـعالیت ھـای مـدیریتی مـرتـبط بـا آن اولـویت سـازمـانی بـخش حـمل و نـقل اسـت. مـا در ایران سـرمـایه گـذاری عظیمی بـرای ایجاد حـلقه ھـای گمشـده انـجام داده ایم. بـا این حـال طـرح ھـای اسـاسی ھـمچون تـوافـقنامـه چـارچـوب حـمل و نـقل و تـرانـزیت (TTFA) ھمچنان در انتظار اجرا توسط کشورھای عضو است.
ھمکاران گرامی
بـه مـنظور افـزایش میزان تـجارت کل میان کشورھـای عـضو اکو که بسیار پـایین تـر از انـتظاراتـمان اسـت، بـه رویه ھـای دوجـانـبه و چـندجـانـبه به مـنظور تسھیل و ھـمسان سـازی تـجارت مـنطقه ای نیاز داریم تـا از این طـریق بـتوانیم مـناسـبات تـجاری مـان را سـریعتر، ارزان تـر و قـابـل پیش بینی تـر کنیم. انـجام تـراکنش ھـای مـالی بـا ارزھـای ملی، تـھاتـر، کاھـش ھـزینه ھـا و از بین بـردن تـاخیرھـا و تسـریع تـرخیص گـمرکی تـنھا بـرخی از رویکرد
ھایی است که می بایست تقویت شوند.
ایجاد مـقاصـد گـردشـگری سـبز ھـمراه بـا ارایه مـحصولات مـتنوع و خـدمـات کیفی در منطقه یکی از اھــداف چــشم انــداز 2025 اکو اســت. بھــره بــردازی از ظــرفیت ھــای شــگرف ھمکاری در حـوزه گـردشـگری نیازمـند یک بـرنـامـه اقـدام ھـوشـمندانـه اسـت. مـا از ھـر ابتکاری که منجـر به تـقویت شـبکه تـمامی ذینفعان در حـوزه گـردشـگری شـود و نیز از راه انـدازی یک سـامـانه الکترونیکی بـا اسـتفاده از فـناوری ھـای نـوین و بـه اشـتراک گـذاری دانش و بھروی ھا به منظور فعالیت ھای ھم آفرینی استقبال می کنیم.
فــعالیت ھــای مــرتــبط بــا فــناوریھای اطــلاعــاتی و ارتــباطی نیز می تــوانــند به عــنوان کاتـالیزوری بـرای پیشرفـت مـا عـمل کنند. در این رابـطه، مـا اھمیت ویژه ای بـرای اجـرای "راھـبرد منطقه‌های تـوسـعه اطـلاعـات و جـامـعه اکو 2025" و نیز "بـرنـامه اقـدام" که در دومین نشست وزیران ارتباطات اکو در دسامبر 2017 در باکو مطرح شد قایل ھستیم.
آقای رییس ھمکاران گرامی
مـوفقیت سـازمـان مـا جـز بـا مـشارکت فـعالانه تـمامی کشورھـای عـضو غیرقـابـل تـصور اسـت. تـرتیبات مـوافـقتنامه ھـای مـوسـوم بـه "کمتر از عـضویت کامـل" تـاثیرات منفی و بنیادین خـود را بـر عملکرد سـازمـان داشـته‌انـد. مـا نیاز داریم تـمامی اعـضای اکو را در فـعالیت ھـایمان مــشارکت دھیم و در عــوض اقــتضا می کند اکو ارزش افــزوده خــود را بــرای تــمامی کشورھای عضو ثابت کند.
اھــداف اصلی فــرایند کنونی اصــلاحــات که در بیست و یکمین نشســت وزیران اکو در 2013 در تھـران مـطرح شـد مشـتمل بـر ارتـقای ظـرفیت ھـای نـھادی، مـقرراتی و عملیاتی سـازمـان اسـت و بـه طـور بـالـقوه می تـوانـد به افـزایش چشمگیر اثـربخشی، کارایی، ارتـباط و عملکرد سازمان و دبیرخانه آن منجر شود.
جــمھوری اســلامی ایران به عــنوان یکی از بنیانــگذاران اکو به طــور کامــل از فــرایند اصـلاحـات حـمایت کرده و بیشترین انـعطاف پـذیری را از خـود بـه مـنظور تـامین مـنافـع و رفـع نـگرانی ھـای کشورھـای غیربنیانـگذار نـشان داده اسـت. اکنون زمـان آن فـرا رسیده اســت نیروی مــوردنیاز بــرای اصــلاحــات را بازتــولید کنیم و بــر نــتایج امیدوارکننده اصلاحات توافق داشته باشیم.
دوستان عزیز
در زمـانی که چـندجـانـبه گـرایی به طـور مـرتـب مـورد صـدمه قـرار می گیرد، سـازمـان  ھمکای اقـتصادی بـا دھه‌ھـا تجـربه، بیش از پیش، اولین و بھـترین انـتخاب بـرای ارتـقای مـناسـبات اقـتصادی میان کشور ھـای عـضو اسـت. به رغـم سختی ھـایی که مـردم ایران در زمـان تـروریسم اقـتصادی و اقـدامـات قھـری یکجانـبه و ظـالـمانه و بی پـروا تجـربه می کنند، جـمھوری اسـلامی ایران به تعھـدات خـود نسـبت به اکو و بـرنـامه ھـا و طـرح ھـایش ادامه می دھـد. مـا طـرح ھـای ارتـباطی اکو در حـوزه حـمل و نـقل و تـرانـزیت، بـازار انـرژی و بـرق، فـناوری ھـای اطـلاعـاتی و ارتـباطی و ارتـباطـات دیجیتال و نیز صـنعت گـردشـگری به عـنوان به صـرفه تـرین و پـربـازده تـرین طـرح ھـای مشـترک میان کشورھـای عـضو را مـدنـظر قـرار داده ایم. جـمھوری اسـلامی ایران آمـاده اسـت تـمامی ظـرفیت ھـای شـگرفی که در این حـوزه ھـا دارد را در اختیار کشورھـای اکو قـرار دھـد. این دعـوتی بـاز به نـمایندگی از بخش خصوصی ایران برای ھمتایانشان در منطقه اکو است.
تـرتیبات تـجاری اکو نیز اھمیت ویژه ای بـرای جـمھوری اسـلامی ایران دارنـد. "اکوتـا" و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون منطقه‌ای می بـایست عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در تـوسـعه ھـمه جـانـبه و پیشرفـت منطقه و مـلت ھـای منطقه را داشـته بـاشـند. این رویه در دیگر مناطق دنیا نیز اتفاق افتاده است.
ایران قـویا به اجـرای این طـرح از طـریق فـعالـسازی یا مـتنوع سـازی، تـرتیبات منطقه‌های لازم در حـوزه ھـای تـجاری مـانـند تسھیل رویه ھـای گـمرکی و بـازرگـانی، حـوزه ھـای پـولی و بـانکی، حـمل و نـقل چـندوجھی، تـرتیبات امنیتی و مـرزی، مـبارزه بـا قـاچـاق و غیره متعھد است.
در پـایان آقـای رییس اجـازه فـرمـایید بـه نـقش بسیار مھمی که می بـایست در دبیرخـانه اکو در مسیر مشـترک تـمامی مـا ایفا شـود اشـاره کنم. مـا بـه عـنوان کشور ھـای عـضو نیاز داریم مـنابـع مـالی و انـسانی لازم بـرای این سـازمـان را مھیا کنیم تـا دبیرخـانه بـتوانـد مـامـوریت خـود را انـجام دھـد. مـا از تـلاش ھـای دبیرکل و ھمکارانـش در دیگر نـھادھـای اکو از جـمله آژانـس ھـا و نـھادھـای تخصصی منطقه‌های آن در اطمینان از اجـرای کامـل مـامـوریت ھـا مـصوب، اسـتفاده کامـل از مـنابـع در دسـترس و بھـره بـرداری کامـل از شـراکت بـا شـرکای ‌جـدید و سنتی مـان بـویژه خـانـواده سـازمـان مـلل تشکر می کنیم. مـا از آنـھا انـتظار داریم اقدامات قاطعانھ بیشتری در این حوزه ھای انجام دهند.
از توجه شما متشکرم"
منبع : خبرگزاری ايسنا