کد مطلب: 155721
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۸
 
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
پاییز رنگارنگ در روستای «سکنج» کرمان
منبع : خبرگزاری ايسنا