کد مطلب: 151655
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۲
 
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
طبیعت ارتفاعات روستای مزرعه و قلعه شیور
منبع : خبرگزاری ايسنا