کد مطلب: 134807
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۴
 
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
حضورگردشگران ایرانی و خارجی در مسجد «نصیر الملک» شیراز
منبع : خبرگزاری ايسنا