کد مطلب: 188759
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ فروردين ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۵
 
طبیعت رنگی شهر خواجه، در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز
چوپان و گله های گوسفند در طبیعت رنگی شهر خواجه
طبیعت رنگی شهر خواجه، در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز
طبیعت رنگی شهر خواجه، در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز
طبیعت رنگی شهر خواجه، در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز
گله های گوسفند در طبیعت رنگی شهر خواجه
طبیعت رنگی شهر خواجه، در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز
طبیعت رنگی شهر خواجه، در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز
طبیعت رنگی شهر خواجه، در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز
گردشگران در طبیعت رنگی شهر خواجه
طبیعت رنگی شهر خواجه، در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز
طبیعت رنگی شهر خواجه
طبیعت رنگی شهر خواجه، در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز
گله های گوسفند در طبیعت رنگی شهر خواجه
طبیعت رنگی شهر خواجه، در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز
گردشگران در طبیعت رنگی شهر خواجه
گله های گوسفند در طبیعت رنگی شهر خواجه
گله های گوسفند در طبیعت رنگی شهر خواجه
گله های گوسفند در طبیعت رنگی شهر خواجه
گردشگران در طبیعت رنگی شهر خواجه
منبع : خبرگزاری ايسنا