کد مطلب: 187709
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۵۶
 
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
رونمای از سرود جدید «مثلاً جنگ نیست» در اجتماع بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
در حاشیه اجتماع بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
رونمای از سرود جدید «مثلاً جنگ نیست» در اجتماع بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
رونمای از سرود جدید «مثلاً جنگ نیست» در اجتماع بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
رونمای از سرود جدید «مثلاً جنگ نیست» در اجتماع بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
سخنرانی شهاب مرادی در اجتماع بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
سخنرانی شهاب مرادی در اجتماع بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
دورهمی بانوان و دختران تهران در مصلی امام خمینی (ره)
منبع : خبرگزاری ايسنا