کد مطلب: 187636
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۱۴
 
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و حجت‌الاسلام محسن قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
حجت‌الاسلام محسن قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
سید صولت مرتضوی، وزیر کار و عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
سخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
سخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور و سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
سپهر خلجی، رئیس ستاد اطلاع رسانی دولت در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
سپهر خلجی، رئیس ستاد اطلاع رسانی دولت و صالحی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و حجت‌الاسلام محسن قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و حجت‌الاسلام محسن قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و حجت‌الاسلام محسن قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و حجت‌الاسلام محسن قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و حجت‌الاسلام محسن قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
حجت‌الاسلام محسن قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
حجت‌الاسلام محسن قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
مراسم بدرقه رئیس جمهور پیش از سفر به عربستان
منبع : خبرگزاری ايسنا