کد مطلب: 184276
 
تاریخ انتشار : شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰
گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عنوان نظم جهانی در حال ظهور؛ نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر معاون رئیس جمهور و حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ساختمان اصلی این وزارت خانه برگزار شد.
 
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حضور دارند
گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عنوان نظم جهانی در حال ظهور؛ نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر معاون رئیس جمهور و حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ساختمان اصلی این وزارت خانه برگزار شد
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حضور دارند
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حضور دارند
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حضور دارند
گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عنوان نظم جهانی در حال ظهور؛ نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر معاون رئیس جمهور و حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ساختمان اصلی این وزارت خانه برگزار شد
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حضور دارند
گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عنوان نظم جهانی در حال ظهور؛ نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر معاون رئیس جمهور و حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ساختمان اصلی این وزارت خانه برگزار شد
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حضور دارند
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حضور دارند
گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عنوان نظم جهانی در حال ظهور؛ نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر معاون رئیس جمهور و حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ساختمان اصلی این وزارت خانه برگزار شد
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حضور دارند
گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عنوان نظم جهانی در حال ظهور؛ نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر معاون رئیس جمهور و حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ساختمان اصلی این وزارت خانه برگزار شد
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حضور دارند
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حضور دارند
گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عنوان نظم جهانی در حال ظهور؛ نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر معاون رئیس جمهور و حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ساختمان اصلی این وزارت خانه برگزار شد
گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عنوان نظم جهانی در حال ظهور؛ نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر معاون رئیس جمهور و حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ساختمان اصلی این وزارت خانه برگزار شد
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حضور دارند
گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عنوان نظم جهانی در حال ظهور؛ نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر معاون رئیس جمهور و حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ساختمان اصلی این وزارت خانه برگزار شد
منبع : خبرگزاری مهر