کد مطلب: 183045
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۵۲
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند.
 
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
هم‌زمان با روز طبیعت و آخرین روز تعطیلات عده ای از مردم روزه‌دار تهران، امروز را در کنار مزار شهدا در بهشت زهرا (س) تهران گذراندند
منبع : خبرگزاری مهر