کد مطلب: 169718
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۳۷
مراسم تجلیل و اهدای شال پهلوانی به برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی به همت هیات پهلوانی و زورخانه ای فارس با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی،خیرین،مسئولین شهری و استانی شامگاه چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ در زورخانه پهلوان خلیل عقاب شیراز برگزار شد.
 
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
حضور علی رضل دبیر در مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
اهدا دو واحد آپارتمان به برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
اهدا شال پهلوانی و تجلیل از برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
اهدا دو واحد آپارتمان به برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
اهدا شال پهلوانی و تجلیل از برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
اهدا دو واحد آپارتمان به برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
اهدا شال پهلوانی و تجلیل از برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
اهدا شال پهلوانی و تجلیل از برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
اهدا شال پهلوانی و تجلیل از برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی - شیراز
منبع : خبرگزاری ايسنا