کد مطلب: 181109
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۵۸
پیکرهای مطهر ۱۲ شهید گمنام دفاع مقدس وارد فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد شد.
 
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به فرودگاه مشهد
منبع : خبرگزاری مهر