پایگاه خبری ایران خبر 7 ارديبهشت 1399 ساعت 13:11 http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/148882/اگر-مدارس-دانشگاه-تعطیل-نمی-وضعیت-کرونا-کشور-چگونه -------------------------------------------------- عنوان : اگر مدارس و دانشگاه ها تعطیل نمی شد، وضعیت کرونا در کشور چگونه بود؟ -------------------------------------------------- بنابر اعلام وزارت بهداشت تا روز گذشته، ۸۹ هزار و ۳۲۸ نفر در ایران به کرونا مبتلا شده اند که از این تعداد ۵ هزار و ۶۵۰ نفر جان خود را از دست داده‌ اند. بی تردید اقدامات انجام شده سهم بسزایی در کنترل اپیدمی این ویروس در کشور داشته اند؛ به عنوان مثال اگر تعطیلی مراکز آموزشی در سطح کشور با سرعت صورت نمی‌گرفت، احتمال شدت یافتن اپیدمی و افزایش موارد روزانه بستری نیاز به تخت بیمارستانی در مبتلایان کووید-۱۹ قابل توجه بود. متن : به گزارش ایران خبر، بر اساس بررسی‌های اپیدمیولوژی صورت گرفته بر روند ابتلا و گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده، تا روز ۶ اردیبهشت، دو میلیون و ۸۳۳ هزار و ۹۵۸ نفر در جهان به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد ۱۹۷ هزار و ۶۳۸ نفر جان خود را از دست دادند. به طور کلی در جهان کشورهای آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان رتبه‌های اول تا پنجم ابتلا به بیماری کووید۱۹ را به خود اختصاص می‌دهند. بر اساس اعلام گزارش منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، ایران نیز بعد از ترکیه، رتبه هشتم ابتلا را به خود اختصاص می‌دهدو بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت تا روز ۶ اردیبهشت، ۸۹ هزار و ۳۲۸ نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد ۵ هزار و ۶۵۰ نفر جان خود را از دست داده‌ و ۶۸هزار و ۱۹۳ تن نیز بهبود یافته اند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته بیشترین شناسایی موارد قطعی ابتلا به این بیماری در روز ۱۱ فروردین ماه بوده است. تخمـین تعـداد روزانه موارد بسـترینیاز به تخت بیمارسـتانی در مبتـلایان کووید-۱۹ بـر حسـب سـطوح مختـلف ایزولاسـیون و تعطیلی یا عدم تعطیلی مراکـز آموزشـی در ایران با روش مدلسـازی پویا: بنابر گزارش منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، در این مدلسازی، تعداد روزانه موارد بسترینیاز به تخت بیمارستانی در مبتلایان به کووید -۱۹، بر حسب تعطیلی یا عدم تعطیلی مراکز آموزشی در سطوح مختلف ایزولاسیون تخمین زده شده است. چهار سناریو تدوین شدهاست که از نظر شدت و مدت زمان مداخله جهت ایزولاسیون و تعطیلی و یا عدم تعطیلی مراکز آموزشی با هم متفاوتند. روند تعداد روزانه موارد بسترینیازمند به تخت بیمارستانی در مبتلایان در بازه زمانی اول بهمن ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ برآورده شده است. فرض شده استکه با تعطیل شدن این مراکز تعداد تماس‌هایموثر روزانه از ۷ به ۵ نفر در روز کاهش یافته و اثر این تعطیلی یا عدم تعطیلی در دو سناریو با متوسط ایزولاسیون ۲۰ و ۳۰ درصدی افراد مبتلا بررسی شد. منظور از ایزولاسیون، شرایطی است که افراد مبتلا نتوانند بیماریرا به افراد سالم منتقل کنند. تعداد موارد بستریبا این فرض محاسبه شدهاست که هر فرد به طور متوسط ۵ روز در بیمارستان بستریمی‌شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت، نتایج به دست آمده بر اساس این مطالعه به این صورت است: اگر تعطیلی مراکز آموزشیدر سطح کشور با سرعت صورت نمی‌گرفت، احتمال شدت یافتن اپیدمیو افزایش موارد روزانه بسترینیاز به تخت بیمارستانی در مبتلایان کووید-۱۹ قابل توجه بود. با تعطیلی مراکز آموزشی شاهد کاهش قابل توجه تعداد روزانه موارد بسترینیازمند به تخت بیمارستانی در مبتلایان به کووید-۱۹ خواهیم بود. همچنین مداخلات در راسـتایایزولاسـیون مبتلایان و فاصـله گذاری فیزیکی جهت کاهش تماس‌ها، اثر بسزایی بر تعداد روزانه موارد بستری نیاز به تخت بیمارستانی در مبتلایان به کووید -۱۹ دارد. مداخلات حداکثـرینیاز به یک همـکاریو هماهنگی قویبین‌بخشی و مشـارکت و همراهی عمـومی مـردم دارد. همچنین بنابر اعلام گزارش اپیدمیولوژی کروناویروس جدید در روز ششم اردیبهشت ماه، که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده، در ۷۲ ساعت قبل از انتشار این گزارش، ۴۸.۵ درصد موارد ابتلا به کووید ۱۹ را مردان و ۵۱.۵ درصد را زنان تشکیل می دادند. همچنین ۲۹.۸ درصد موارد ابتلا دارای حداقل یک بیماری زمینه ای بوده اند. از میان موارد ابتلا نیز ۸.۶ درصد مبتلایان در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند و ۱۵.۳ آنها نیز دارای موارد شدید بیماری بوده اند. میانگین سنی مبتلایان نیز ۵۴.۱ سال بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، در هفته گذشته، میانگین سنی موارد فوت ناشی از کروناویروس جدید ۸۳.۹ سال بوده است. همچنین ۶۰.۸ درصد فوتی ها را مردان و ۳۹.۲ درصد را زنان تشکیل داده اند. ۴۰.۵ درصد جان باختگان نیز دارای حداقل یک بیماری زمینه ای بوده اند. بر اساس جدول فوقنســبت به کل بیماران بســتری ** بیماران با پیامد فوت، بیماران تحت لوله گذارینایو بیماران نیازمند بســتریدر بخش‌هایویژه، به عنوان موارد شــدید بیماریمنظور شــده‌اند. اطلاعـات این نمودار براســـاس موارد بســـتریدر بیمـارســـتـان بوده و تعـداد بیمـاران خـارج بیمارسـتانی و موارد بدون علامت در محاسـبه این سـهم‌ها درنظر گرفته نشـده اسـت. به منظور افزایش تعداد نمونه، محاسبه شاخص‌هایمرگ در یک هفته گذشته محاسبه شده است. اولین بار در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ یعنی ۱۰ دیماه ۱۳۹۸ بیماریحاد تنفسی با علت ناشناخته در ووهان، توسط دولت چین به دفتر سازمان بهداشت جهانی گزارش شد. یک ماه پس از گزارش چین، این سازمان شیوع کووید- ۱۹ را به عنوان یک اضطرار بهداشت عمومی از نقطه نظر بین‌المللی معرفی کرد و در ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ بیماریناشی از ویروس کرونای جدید با نام " کووید- ۱۹ "نام گذاری شد. در یک رویداد مهم مجازی با حضور رهبران کشورهای جهان، دکتر تدروس_دبیر کل سازمان بهداشت جهانی، از راه اندازیشبکه ارزیابی اقدامات کووید– ۱۹ جهت تسریع در توسعه تولید و توزیع واکسن این بیماریو روشهایتشخیصی و درمانی آن خبر داد. در همان زمان رهبران جهان متحد شدند تا نتایج دستاوردهایخود را در اختیار همه‌ کشورها قرار دهند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، نمودار بالا در خصوص وضعیت انتشار ویروس در سراسر جهان بر اساس تعداد مبتلایان در مناطق تعریف شده از نقطه نظر سازمان جهانی بهداشت می‌باشد. این نمودار، گواه روشنی بر این مدعاست که کووید -۱۹ مرز نمی‌شناسد. اگر چه انتشار آن در برخی نقاط مانند اروپا و آمریکا بسیار سریع و دور از حد انتظار بود، ولی هیچ منطقه اقتصادی، جغرافیایی و آب وهوایی از آن در امان نبوده است؛ علاوه بر اینکه احتمالاً پایین بودن آمار در برخی مناطق مانند آفریقا به دلیل زیرساخت‌هایضعیف بیماریابی و گزارش دهی آن کشورهامی‌باشد. اهداف تعیین شده در سیاست اقدام مشترک جهانی در برابر کووید- ۱۹: _ انجام فعالیت هایی برایردیابی و درکچگونگی انتشار ویروس _ اطمینان از مراقبت از بیماران _ خرید و ارسال لوازم ضروریمانند ماسک، دستکش و لباس محافظ براینیروهایخط مقدم _ تهیه دستور العملو توصیه‌هایمبتنی بر شواهد به دست آمده و اطمینان از دسترسی کارکنان بهداشتی و درمانی به این دستور العمل‌ها _ راهنمایی عموم مردم و گروه‌هایپرخطر در مورد اقدامات لازم جهت جلوگیریاز گسترش ویروس و خود مراقبتی _ تلاش برای تسریع در تهیه‌ واکسن، آزمایش و درمان _ کمک مالی در تلاش جهانی برایحمایت از توانایی همه کشورها در پاسخگویی به کووید_۱۹ درس آموخته هایکشورهایجهان در مواجهه با کووید -۱۹ :مالـزی مالزیکشوری در منطقه جنوب شرقی آسیا با مساحت ۳۲۸ هزار و ۵۵۰ کیلومتر مربعو جمعیت ۳۲ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۲۷۵ نفر است. اپیدمی کووید -۱۹ در این کشور از تاریخ ششم بهمن ماه ۱۳۹۸ آغاز شد. در مالزیتاکنون ۵ هزار و ۶۰۳ مورد تأییدشده بیماریو ۹۵ مورد مرگ گزارش شده است. بنابر گزارش وزارت بهداشت، برخی از تجارب و اقدامات انجام شده در این کشور شامل موارد زیر است: _ لغو ویزایمسـافران از ووهان و دیگرمناطق درگیر چین از هفتم بهمن ماه ۱۳۹۸ _ بازگرداندن ۱۰۷ شهروند مالزیاز ووهان چین و جداسازیآنها به مدت ۱۴ روز _ اعلام مرحله اول قرنطینه از تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ با اعمال محدودیت تردد مگر به منظور انجام خدمات ضروری _ اعلام مرحله دوم قرنطینه از تاریخ ۱۳ تا ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ با کاهش ساعات کاری پمپ بنزین‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها و تعطیلی ادارات دولتی و خصوصی و نیز مناسک مذهبی، همچنین، عدم اجازه خروج از خانه در مناطقی با بروز بالایبیماریبه مدت ۱۴ روز _ تسهیل غربالگریکووید -۱۹ در ۷۴ بیمارستان به منظور شناسایی بیماران _ تعریف برنامه کاریمشترک مالزیو سنگاپور جهت به اشتراکگذاریاطلاعات و مدیریت بیماری _ نیروها ارتش در سرتاسر مالزی مستقر شده و به پلیس در اعمال محدودیت های رفت و آمد و انجام ایست بازرسی‌هایبهداشتی کمک می نمایند. _بسته اقتصادیحاویکمک مالی به مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد دلار جهت مقابله با کروناویروس و بهبود وضعیت اقتصادی. در این راستا به مدت ۱۲ ماه (از ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ) ماهیانه تا۵۰۰ رینگیت مالزیبه افراد نیازمند پرداخت می گردد.