کد مطلب: 148628
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۴۵
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه ١ اردیبهشت ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.
 

به گزارش ایران خبر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کاروفناوری پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه ۸

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ادبیات فارسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ علوم تجربی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس عربی زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵ درس عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۵:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی

ساعت ۱۶ درس جغرافیای ایران پایه ۱٠ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۶:٣٠ درس هندسه٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ درس هویت اجتماعی پایه١٢ تمام رشته‌ها

ساعت ٢٢ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ۲۲:۳۰ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس اصول عقاید ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩ تا ۹:۳۰ درس ریاضی و آمار١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

۱۰:۳۰ تا ۱٠:۵۵ مدیریت تولید - پایه ۱١- مدیریت کیفیت -درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش

۵۵: ١٠ تا ۱۱:۲۰ عربی٢ -پایه١١ - شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

٢٠: ١١تا ١١:۴٠ ریاضی ١ پایه١٠ - حل تمرین پودمان ۴ - درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش

۴٠: ١١ تا ١٢ طراحی و زبان بصری پایه١٠- مفهوم و فیزیک رنگ - شاخه فنی حرفه‌ای

منبع : خبرگزاری مهر