کد مطلب: 148950
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۵
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شهرستان شوشتر به طور روزانه به پایش مناطق روستایی و دور افتاده می پردازد. این گروه فعالیت هایی چون تب سنجی، نمونه گیری از موارد مشکوک و رصد بیماران مثبت کرونا را انجام می دهد. با گشایش اصناف و آزاد شدن تردد بین شهری و بین استانی شاهد افزایش مراجعات به بیمارستان و درخواست انجام پایش محلی هستیم.
 
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر به طور روزانه به رصد بیماران مثبت و مشکوک کرونا در مناطق روستایی و دوردست می پردازد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر به طور روزانه به رصد بیماران مثبت و مشکوک کرونا در مناطق روستایی و دوردست می پردازد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با رصد و پیگیری درخواست های انجام پایش در محل سعی در کنترل کرونا در مناطق روستایی دارد. غربالگری و انجام نمونه گیری از جمله فعالیت های این گروه است.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با رصد و پیگیری درخواست های انجام پایش در محل سعی در کنترل کرونا در مناطق روستایی دارد. غربالگری و انجام نمونه گیری از جمله فعالیت های این گروه است. این فعالیت ها با کمک بهورز های محلی انجام می گیرد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با رصد و پیگیری درخواست های انجام پایش در محل سعی در کنترل کرونا در مناطق روستایی دارد. غربالگری و انجام نمونه گیری از جمله فعالیت های این گروه است. این فعالیت ها با کمک بهورز های محلی انجام می گیرد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با حضور در روستاهای دهستان شهید مدرس از توابع بخش مرکزی شهرستان شوشتر به پایش روستاییان می پردازد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با حضور در روستاهای دهستان شهید مدرس از توابع بخش مرکزی شهرستان شوشتر به پایش روستاییان می پردازد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با حضور در روستاهای دهستان شهید مدرس از توابع بخش مرکزی شهرستان شوشتر به پایش روستاییان می پردازد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با رصد و پیگیری درخواست های انجام پایش در محل سعی در کنترل کرونا در مناطق روستایی دارد. غربالگری و انجام نمونه گیری از جمله فعالیت های این گروه است. این فعالیت ها با کمک بهورز های محلی انجام می گیرد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با حضور در روستاهای دهستان شهید مدرس از توابع بخش مرکزی شهرستان شوشتر به پایش روستاییان می پردازد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با حضور در روستاهای دهستان شهید مدرس از توابع بخش مرکزی شهرستان شوشتر به پایش روستاییان می پردازد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با حضور در روستاهای دهستان شهید مدرس از توابع بخش مرکزی شهرستان شوشتر به پایش روستاییان می پردازد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با حضور در روستاهای دهستان شهید مدرس از توابع بخش مرکزی شهرستان شوشتر به پایش روستاییان می پردازد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با انجام نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه تشخیص کرونا استان خوزستان سعی در غربالگری دقیق مناطق روستایی دارد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با انجام نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه تشخیص کرونا استان خوزستان سعی در غربالگری دقیق مناطق روستایی دارد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با انجام نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه تشخیص کرونا استان خوزستان سعی در غربالگری دقیق مناطق روستایی دارد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با انجام نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه تشخیص کرونا استان خوزستان سعی در غربالگری دقیق مناطق روستایی دارد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با انجام نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه تشخیص کرونا استان خوزستان سعی در غربالگری دقیق مناطق روستایی دارد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با انجام نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه تشخیص کرونا استان خوزستان سعی در غربالگری دقیق مناطق روستایی دارد.
گروه واکنش سریع مقابله با کرونا در شوشتر با انجام نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه تشخیص کرونا استان خوزستان سعی در غربالگری دقیق مناطق روستایی دارد.
منبع : خبرگزاری ايسنا