کد مطلب: 133242
 
تاریخ انتشار : شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۸
مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان، شامگاه جمعه ۳ خرداد، به همراه آیین معنوی و روحانی دعاهای افتتاح، جوشن کبیر، ذکر استغفار و قرآن به سر همزمان در مناطق مختلف تهران برگزار شد.
 
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - بهشت زهرا
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - بهشت زهرا
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - بهشت زهرا
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - بهشت زهرا
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - بهشت زهرا
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - بهشت زهرا
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - بهشت زهرا
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - بهشت زهرا
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - بهشت زهرا
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - بهشت زهرا
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - دانشگاه تهران
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - دانشگاه تهران
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - دانشگاه تهران
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - دانشگاه تهران
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - دانشگاه تهران
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - دانشگاه تهران
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - دانشگاه تهران
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - دانشگاه تهران
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - دانشگاه تهران
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - دانشگاه تهران
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - دانشگاه تهران
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مصلی امام خمینی
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - حرم عبدالعظیم حسنی (ع)
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - حرم عبدالعظیم حسنی (ع)
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - حرم عبدالعظیم حسنی (ع)
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - حرم عبدالعظیم حسنی (ع)
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - حرم عبدالعظیم حسنی (ع)
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - حرم عبدالعظیم حسنی (ع)
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - حرم عبدالعظیم حسنی (ع)
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - حرم عبدالعظیم حسنی (ع)
لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - حرم عبدالعظیم حسنی (ع)
منبع : خبرگزاری ايسنا