کد مطلب: 130168
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۸
 
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
آخرین نفس‌های باغستان هزارساله قزوین در سراشیبی توسعه
تصویر هوایی از وضعیت باغستان قزوین در سال ۱۳۶۲
تصویر هوایی از وضعیت باغستان قزوین در سال ۱۳۹۷
منبع : خبرگزاری ايسنا